• Trong tiếng Anh Bố trí mặt bằng sản xuất được gọi là plant layout.
  • Bố trí mặt bằng sản xuất trong doanh nghiệp chính là quá trình tổ chức, sắp xếp và định dạng về mặt không gian máy móc thiết bị, những khu vực làm việc, các bộ phận phục vụ sản xuất và cung cấp dịch vụ.
  • Việc bố trí mặt bằng sản xuất không chỉ áp dụng đối với những doanh nghiệp xây dựng mới mà nó còn bao gồm những doanh nghiệp thay đổi qui mô sản xuất và thay đổi thiết kế sản phẩm thực phẩm hay qui trình công nghệ sản xuất sản phẩm mới hay thậm chí là cách bố trí hiện tại không hợp lí cần điều chỉnh lại.
0 Trả Lời

Ý kiến của bạn

Muốn tham gia vào buổi thảo luận?
Hãy đóng góp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *